Ocenianie Kształtujące

Lp Ilość godz Tematyka lekcji. Nabyta wiedza i umiejętności podczas lekcji plastyki  – dzięki nacobezu  uczniowie wiedzą  jaki poziom  wiadomości i umiejętności muszą opanować na lekcji i jaki poziom wykonania zadania jest wymagany.

To sprawia, że uczniowie mogą być bardziej skupieni na celu , lecz również mogą sami określić co osiągnęli , a czego jeszcze nie.

1. 1 Zapoznanie z programem  nauczania i pso
2. 1 Dziedziny sztuk plastycznych. Uczeń

– rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych, należące

do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury

3. 1 Barwa jako podstawowy środek wyrazu artystycznego. Uczeń

-rozróżnia pojęcia kontur, barwa

– wskazuje na własności koloru, takie jak: jakość  nasycenie, jasność

– potrafi w praktyce zastosować wiedzę z zakresu teorii malarstwa

4. 1 Rysunek – linia, kreska, kontur i ich funkcje ,efekty artystyczne. Uczeń

– wskazuje główne cechy charakterystyczne rysunku

–  zna pojęcie rysunek, linia kreska , kontur

5. 1 Architektura i jej funkcje. Uczeń

– zna pojęcie architektura

– potrafi podać przykłady architektury ze swojej okolicy, Polski, świata

6. 1 Rzeźba – techniki rzeźbiarskie, materiały stosowane

do tworzenia obiektów przestrzennych.

Uczeń

– zna podstawowe informacje na temat rzeźby

– zna techniki rzeźbiarskie, materiały stosowane  do tworzenia obiektów przestrzennych

-zna najbardziej znane rzeźby  na przestrzeni epok

7. 1 Grafika warsztatowa. Uczeń

– potrafi wyjaśnić  pojęcie grafika

– zna  co to jest druk wypukły, wklęsły, płaski (drzeworyt, miedzioryt, linoryt litografia)

8. 1 Grafika komputerowa. Plakat. Reklama. Graffiti. Uczeń

– potrafi wyjaśnić termin: grafika komputerowa

– zna najnowsze osiągnięcia w zakresie wzornictwa i grafiki komputerowej

– potrafi w sposób praktyczny modyfikować przedmioty codziennego użytku

– prawidłowo posługuje się terminem graffiti

– zna zasady komponowania plakatów i afiszy

– dostrzega sztukę ulicy rozumie na czym polega różnica między sztuką a  wandalizmem

9. 1 Książka i typografia. Uczeń

– zna i posługuje się podstawowymi  zasadami liternictwa

– estetycznie projektuje i  komponuje elementy graficzne z ilustracjami

10. 1 Sztuka w prehistorii. Uczeń

– dzieli prehistorię na okresy

-potrafi wskazać na materiały malarskie stosowane w prehistorii

– posługując się odpowiednim słownictwem :menhir, dolmen, kromlech, itp

11. 1 Sztuka starożytna: Egipt. Uczeń

– rozpoznaje dzieła związane z Egiptem

– posługuje się pojęciem piramida

-lokalizuje w czasie kulturę egipską

– posługuje sie poprawnie terminami: kanon, ,relief, hieroglify, fryz,  mastaba

12. 1 Sztuka starożytna: Grecja. Uczeń

– umiejętnie rozpoznaje cechy antycznej sztuki greckiej oraz najważniejsze jej zabytki

– zna twórczość wybitnych greckich rzeźbiarzy

– docenia rolę sztuki starożytnej Grecji oraz jej znaczenie w późniejszym rozwoju sztuki europejskiej

13. 1 Sztuka starożytna :Rzym. Uczeń

– zna osiągnięcia kulturowe Rzymian

– zna pomniki rzymskie i przyczyny ich powstawania

– potrafi wskazać na nowe rozwiązania konstrukcyjne Rzymian porównuje osiągnięcia Greków i Rzymian

14. 1 Sztuka  wczesnochrześcijańska i bizantyjska. Uczeń

-dostrzega piękno zabytków islamu

– potrafi wskazać  na najważniejsze zabytki sztuki islamu

– poprawnie posługuje się terminami: bazylika, chrześcijańska, nawa, transept, arkada, prezbiterium,

– wykazuje postawę szacunku i tolerancji wobec odmiennej kultury

– zna okoliczności powstania sztuki wczesnochrześcijańskiej

15. 1 Sztuka średniowieczna  w stylu romańskim. Uczeń

– zna podstawowe dzieła sztuki romańskiej w Polsce i Europie

– poprawnie definiuje technikę fresku ,

-zna zabytki sztuki gotyckiej w Europie i Polsce

– szanuje osiągnięcia sztuki europejskiej

16. 1 Sztuka średniowieczna  w stylu gotyckim. Uczeń

– rozpoznaje budowle w stylu gotyckim

– podstawowe gotyckie elementy architektoniczne

– zabytki architektury gotyckiej

– porównuje dzieła romańskie i gotyckie

17. 1 Sztuka renesansu.

 

Uczeń

– rozpoznaje charakterystyczne cechy budowli renesansowej analizuje związki architektury polskiej i europejskiej

– dostrzega  rozwój sztuki europejskiej rozpoznaje zabytki w Polsce i Europie

18. 1 Barok i rokoko. Uczeń

– prawidłowo charakteryzuje cechy stylowe manieryzmu, baroku i rokoka

-zna twórców architektury ,malarstwa i rzeźby epoki baroku

– zna najważniejsze zabytki sztuki od manieryzmu do rokoka na  świecie

19. 1 Klasycyzm w sztuce. Uczeń

– zna okoliczności powstania sztuki klasycystycznej

– rozpoznaje najważniejsze zabytki klasycystyczne w Polsce i  na świecie

– zna najwybitniejszych artystów epoki

20. 1 Nurty sztuki XIX wieku.

Realizm,  impresjonizm,  postimpresjonizm.

Uczeń

– zna  uwarunkowania, społeczne, geograficzne i historyczne sztuki drugiej połowy XIX w,

–  zna główne prądy kulturowe

– zna europejskie dzieła omawianych kierunków wskazuje na najważniejsze zabytki realizmu w sztuce

21. 1 Bóg , Honor , Ojczyzna.

Malarstwo polskie pod zaborami.

Uczeń

–  zna tło społeczne,  uwarunkowania historyczne  sztuki polskiej pod zaborami

– zna style malarskie , tematykę i rolę malarstwa

–  zna wybitnych przedstawicieli  malarstwa polskiego oraz ich  dzieła

22. 1 Przełom wieków –symbolizm i secesja. Uczeń

– zna pojęcia symbolizm, secesja

– rozpoznaje dzieła sztuki symboliczne i secesyjne

– potrafi wymienić znanych przedstawicieli secesji w Europie i ich dzieła

– podkreśla polski wkład w rozwój symbolizmu i secesji

-wykazuje postawę szacunku i tolerancji wobec minionych kultur

23. 1 Nowe idee w sztuce początku XX wieku.

Fowizm,  ekspresjonizm,  kubizm,  futuryzm.

Malarstwo, grafika, rzeźba, rzemiosło artystyczne

Uczeń

– potrafi wymienić  najważniejsze kierunki w sztuce I poł. XX w.

– potrafi wskazać na polskich artystów tworzących w  I poł XX wieku

– wie na czym polegają różnice w  dziełach należących do najważniejszych kierunków sztuki I poł. XX w.

24. 1 Sztuka  drugiej połowy XX wieku.

Informel, happening, pop – art, op-art.

Sztuka kinetyczna, konceptualizm minimal – art.

land –art., hiperrealizm, street – art

Uczeń

– rozróżnia dzieła sztuki należące do różnych kierunków sztuki II poł. XX w.

-zna najważniejsze budowle powstające w XX w.

25. 1 Sztuka polska  drugiej połowy XX  wieku.

Architektura – eklektyzm, socrealizm, budynki  usługowe, osiedla bloków.

Rzeźba, grafika użytkowa, malarstwo.

Uczeń

– zna wybrane kierunki, artystów  i ich dzieła

– zna różnorodność prądów  artystycznych w sztuce   polskiej

– potrafi  opisać w formie werbalnej i pisemnej  cechy sztuki polskiej II połowy XX w.

–  podaje  przykłady dzieł sztuki polskiej  i  twórców z użyciem nowej terminologii

26. 1 Teatr i film. Uczeń

– zna  pojęcie teatr i film

– potrafi omówić różne rodzaje teatru uliczny, lalkowy, cieni, opera, teatr tańca, pantomima

-dostrzega w filmie inspiracje sztukami plastycznymi

– zna różne gatunki filmowe i potrafi je scharakteryzować

27. 1 Moda, sztuka projektowania ubioru –funkcje i typy. Uczeń

– zna podstawowe wiadomości  z zakresu projektowania ubioru.
– docenia znaczenie ubioru w procesie kreowania własnego wizerunku

– śledzi dokonania projektantów mody

– zna polskich projektantów oraz ich kolekcje ubiorów

28. 1 Sztuka użytkowa –rzemiosło artystyczne, wzornictwo przemysłowe. Uczeń

– potrafi określić czym jest rzemiosło artystyczne

– wskazuje na przedmioty codziennego użytku zaprojektowane  przez artystów

– rozumie potrzebę ochrony zabytków rzemiosła artystycznego

29. 1 Sztuka ludowa i sztuka naiwna. Uczeń

– wie na czym polega sztuka naiwna lub prymitywna

– rozumie na czym polega malarstwo fantastyczne

– zna przedstawicieli malarstwa fantastycznego i  najwybitniejszych artystów nieprofesjonalnych

30. 1 Fotografia – tradycja i współczesność. Uczeń

– zna historię rozwoju  fotografii

– odróżnia fotografię artystyczną  od zdjęć amatorskich

–  zna pojęcia: camera obscura, dagerotyp, pozytyw, negatyw, fotokolaż, fotomontaż , fotoreportaż

31. 1 Muzea, galerie, wystawy. Uczeń

– wie, czym różni się muzeum od galerii sztuki

– docenia wartość dzieł sztuki

– wymienia największe galerie sztuki i muzea w Polsce i na świecie

– rozumie pojęcia: kolekcja, wernisaż potrafi wykonać zaproszenie lub plakat na wystawę

32 1 Ilustracja do opowiadania o tematyce sybirackiej – praca twórcza Uczeń :

-podejmuje działania twórcze stosując różne techniki malarskie, dba o estetykę pracy,

33. 1 Podsumowanie rocznej pracy dydaktycznej.
Reklamy