PSO

PRZEDMIOTOWY  SYSTEM   OCENIANIA

PLASTYKA

W  KLASACH   I  – III GIMNAZJUM

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu : plastyka jest zgodny z Wewnątrzszkolnym

Systemem Oceniania, który obowiązuje w Zespole Szkół  Nr 5  w Zamościu.

Przy ustalaniu oceny z plastyki brany jest  pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

oraz  wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

ZESTAW  NARZĘDZI  OCENIANIA

Przyjmuje się główne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia z przedmiotu plastyka.

 • sprawdzian pisemny z zamkniętej partii materiału – jeden na koniec roku szkolnego,
 • sprawdzian pisemny z zakresu bieżąco omawianego materiału ( 2 ostatnie tematy) – tzw. kartkówki,
 • odpowiedź ustna ( obowiązuje ostatni temat ),
 • praca domowa,
 • ćwiczenia plastyczne,
 • aktywność  na lekcji, (np: udział w dyskusji, zaangażowanie się w zajęcia).

Nauczyciel informuje uczniów o zasadach punktacji zadań i kryteriach wystawiania oceny.

Każda praca pisemna – sprawdzian, kartkówka zawiera punktację i skalę ocen zgodnie

z obowiązującymi  kryteriami w przeliczeniu na procenty.

Każda ocena jest jawna  i wystawiona zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

Forma aktywności Częstotliwość w półroczu   ( 1 godzina tygodniowo )

Test –   1 (  koniec  roku szkolnego )

Kartkówki       1- 4

Odpowiedzi ustne 1

Prace domowe     1- 2

Prowadzenie zeszytu –  1

Aktywność na lekcji   –  na bieżąco

Udział w konkursach plastycznych –   na bieżąco dla chętnych uczniów

Przywilejem ucznia jest tzw. szansa  i  którą uczeń ma prawo wykorzystać jeden raz

w półroczu , gdy  jest  nieprzygotowany  do zajęć .

a) uczeń nie może skorzystać z szansy na miesiąc przed klasyfikacją półroczną  oraz roczną,

b)   uczeń ma prawo być nieprzygotowany:

– jeden  raz  w półroczu przy 1 godzinie tygodniowo z przedmiotu plastyka

c )nieprzygotowanie do lekcji nauczyciel wpisuje do dziennika  elektronicznego

w skrócie „NP.”

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu plastyka:

ocenę celującą – otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wiedzę na ocenę celującą ,
 • samodzielnie próbuje interpretować dzieła plastyczne,
 • bierze czynny udział w różnego rodzaju konkursach plastycznych na szczeblu szkolnym,

i pozaszkolnym, zdobywając nagrody i wyróżnienia,

ocenę bardzo dobrą – otrzymuje uczeń, który:

 • posiada pełne wiadomości  objęte programem  nauczania z zakresu wiedzy o sztuce, środkach wyrazu artystycznego, wzbogacając tę wiedzę o dodatkowe źródła,
 • bierze aktywny udział w lekcjach,
 • systematycznie przygotowuje się do zajęć,

ocenę dobrą – otrzymuje uczeń, który:

– nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania,

– poprawnie stosuje zdobytą wiedzę, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

 • jest skupiony na lekcjach, często zabiera głos samodzielnie lub gdy nauczyciel go uprzednio poprosi,
 • przygotowuje się do zajęć, posiada zeszyt przedmiotowy, książkę oraz potrzebne na daną lekcję pomoce

ocenę dostateczną – otrzymuje uczeń, który:

 • w stopniu dostatecznym opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania

(braki w wiadomościach o charakterze szczegółowym),

 • nie jest aktywny na zajęciach, udziela odpowiedzi dopiero wtedy gdy nauczyciel uprzednio go o to poprosi,
 • przygotowany do zajęć

ocenę dopuszczającą – otrzymuje uczeń, który:

 • ma braki w opanowaniu treści objętych programem nauczania, ale nie przekreślają one możliwości

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w czasie dalszej nauki,

–      niechętnie uczestniczy w zajęciach, ale nie przeszkadza,

 • przygotowany jest do zajęć mając książkę i zeszyt przedmiotowy

ocenę niedostateczną – otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował treści objętych programem nauczania, a braki w wiadomościach i umiejętnościach

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,

 • wykazuje brak zainteresowania przedmiotem i bierność na zajęciach,
 • nie posiada przygotowania do lekcji w postaci książki i zeszytu przedmiotowego

Ponadto w procesie kształcenia z plastyki na etapie Gimnazjum nauczyciel w wybranym toku lekcyjnym

stosuje  Ocenianie Kształtujące w skrócie OK , które będzie odnotowane w dzienniku elektronicznym

skrótem OZ.

 • Ocena kształtująca służy uczniowi do tego, aby uświadomił sobie, co zrobił dobrze, co źle i jak może poprawić swoją pracę. Towarzyszy ona i pomaga uczniowi w trakcie procesu uczenia się.
 • W ocenianiu kształtującym rozdzielamy ocenę sumującą od kształtującej, uczeń otrzymuje mniej

ocen , a częściej informację zwrotną od nauczyciela czy kolegi.

Nauczyciel stosując Ocenianie Kształtujące :

– określa cele lekcji  i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia

– wraz z uczniami ustala kryteria oceniania, czyli to co będzie brał pod uwagę przy ocenie pracy ucznia,

-formułuje pytania kluczowe

-stosuje efektywną informację zwrotną

-wprowadza samoocenę i ocenę koleżeńską

Elementami oceniania kształtującego są : cele , kryteria oceniania,  praca z rodzicami –

-pytania kluczowe i techniki zadawania pytań – informacja zwrotna – ocena koleżeńska -samoocena.

W ocenianiu kształtującym kryteria sukcesu są podawane uczniom na początku lekcji.

Określanie „nacobezu” przynosi wiele korzyści nie tylko uczniowi, ale również nauczycielowi.

Jest formą zawieranego  kontraktu w relacji nauczyciel-uczeń.

W kontrakcie tym nauczyciel podaje  uczniom dokładną informację o tym, co będzie podlegało ocenie. Dzięki temu mogą oni dobrze przygotować się do kartkówki (sprawdzianu), bądź prawidłowo wykonać polecone im zadanie.

 • Ocena koleżeńska polega na wspólnym sformułowaniu kryteriów oceniania i wzajemnym dawaniu sobie informacji zwrotnej przez uczniów.

Takie działanie ma wiele zalet: uczeń recenzując pracę kolegi uczy się od niego, a jednocześnie świetnie go rozumie, bo przed chwilą wykonywał to samo zadanie.

 • Samoocena to element oceniania kształtującego, który najbardziej uświadamia uczniom ich odpowiedzialność za uczenie się. Jeśli nauczymy ucznia oceniać, ile się nauczył i co jeszcze musi zrobić, aby osiągnąć wyznaczony cel, to nie tylko pomożemy mu się uczyć, ale przede wszystkim uczynimy z niego aktywnego uczestnika procesu uczenia.

Ocenianie kształtujące podkreśla wpływ tej metody nauczania na osiągnięcia uczniów.

 • kształtowanie atmosfery sprzyjającej uczeniu się, budowanie relacji nauczyciel – uczeń – rodzic opartej na zaufaniu i wspólnym dążeniu do wiedzy, a nade wszystko dawanie informacji zwrotnej nieobarczonej oceną sumującą, czyli oceną.

INFORMACJA ZWROTNA

1. Nauczyciel – uczeń

 • informuje  uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania,
 • motywuje, zachęca do aktywności plastycznej

2. Nauczyciel – rodzice

Indywidualne rozmowy  nauczyciela przedmiotu informujące o aktualnym stanie rozwoju

i postępów w nauce, ewentualnych trudnościach w nauce,   szczególnych uzdolnieniach ucznia

lub wskazówkami do dalszej pracy, pisemne zawiadomienie rodziców z pieczątką szkoły w przypadku oceny niedostatecznej na  półrocze ( koniec roku ).

3.Nauczyciel- wychowawca klasy – dyrektor szkoły

Nauczyciel informuje wychowawcę o aktualnych postępach ucznia w nauce, nauczyciel

lub wychowawca informuje dyrektora szkoły o sytuacjach wymagających  jego zdaniem  interwencji.

EWALUACJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU NAUCZANIA

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu :  plastyka podlega ewaluacji rokrocznie po zakończeniu zajęć w danym  roku szkolnym.

Reklamy